• SocialMediaStyle

Paris Hilton and Kim Kardashian's Skims grey velour hoodies and pants

Kim Kardashian Tweeted THIS photo with Paris Hilton.They are both wearing the Skims Velour Hoodie. Buy it HERE.


Paris is wearing the Skims Velour Wide Leg Pants. Buy them HERE.


Kim is wearing the Skims Velour Joggers. Buy them HERE.


#ParisHilton #KimKardashian #Skims #velourhoodie #velourpants #velourjoggers #velour

55 views0 comments